Misja i polityka jakości

MISJA FIRMY HYDROMEGA Sp. z o.o.

W oparciu o swoje projekty oraz własną konkurencyjną kosztowo i jakościowo produkcję z branży napędy i sterowania hydrauliki siłowej firma Hydromega chce:

 • być dobrym i dynamicznie rozwijającym się producentem układów i napędów hydrauliki siłowej w Polsce,
 • poprzez szybkie prototypowanie wdrażać do produkcji nowe wyroby, które są efektem pracy polskich inżynierów, dążąc przy tym poprzez działania marketingowe do uruchomienia produkcji seryjnej tych wyrobów.

Działając w warunkach silnej ekspansji firm zachodnich na polskim rynku, pragniemy:

 • poprzez stałą współpracę z polskimi uczelniami technicznymi oraz instytutami B+R, wypromować polską myśl techniczną, która powinna być trwałym i silnym zapleczem dla zapotrzebowania generowanego przez przemysł,
 • prowadzić własne badania oraz prace projektowe w celu rozwiązywania istotnych zagadnień produkcyjnych, mających na celu wypromowanie nowych doskonalszych wyrobów i usług technicznych.

Pracując dla przemysłu, firma HYDROMEGA działa również na rzecz środowiska, w którym prowadzi działalność produkcyjną. Uzyskuje to poprzez:

 • stosowanie technologii przyjaznych dla środowiska oraz bezpiecznych dla Pracowników,
 • podjęcie produkcji urządzeń dla ochrony środowiska, przy pomocy których realizowany jest program recyklingu, utylizacji oraz zagospodarowania odpadów bytowych i produkcyjnych zgodnie
  z promowanym przez firmę hasłem: „Pracujemy dla przemysłu i środowiska”.

Firma HYDROMEGA chce:

 • poprzez zaangażowanie i współdziałanie wszystkich swoich Pracowników prosperować w warunkach stabilizacji finansowej, gwarantując swoim Pracownikom i ich Rodzinom poczucie bezpieczeństwa, które wynikać ma ze stabilizacji materialnej oraz innych uwarunkowań niematerialnych,
 • obsługiwać swoich Klientów według najwyższych światowych standardów,
 • zapewnić swoim Pracownikom możliwość rozwoju i satysfakcję ze współuczestnictwa w sukcesie firmy,
 • wypracować zysk w celu zagwarantowania ciągłego rozwoju firmy oraz potwierdzenia w ten sposób prawidłowości przyjętej misji i strategii działania.

Prezes Zarządu
dr inż. Zbigniew Zienowicz

Członek Zarządu - Dyrektor Handlowy
Mirosław Michałowski

Pełnomocnik Zarządu ds. ISO, WSK i AQAP
Katarzyna Wasiniewska-Krupa

POLITYKA JAKOŚCI FIRMY HYDROMEGA Sp. z o.o.

Realizowana przez firmę Hydromega polityka jakości jest narzędziem do wdrażania w życie podstawowych wartości firmy jakimi są: kapitał ludzki, jakość oraz postęp techniczny.

Kierując się tymi wartościami, chcemy dostarczać naszym Klientom produkty i usługi, które spełnią ich potrzeby i oczekiwania, zachowując przy tym wymagania stosowanych przepisów oraz norm. Skuteczność naszego działania, pragniemy zwiększać poprzez ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

STRATEGICZNE CELE JAKOŚCIOWE FIRMY HYDROMEGA TO:

 • ciągłe podnoszenie jakości produkowanych wyrobów,
 • systematyczne wprowadzanie do oferty firmy nowych lub udoskonalonych produktów, rentownych i na coraz wyższym poziomie technicznym (minimum jednego produktu rocznie),
 • ścisłe przestrzeganie reżimów technologicznych i założeń konstrukcyjnych w celu uzyskania wyrobów gwarantujących bezawaryjną wieloletnią pracę,
 • intensyfikacja działań zmierzających do pozyskania zleceń w obszarze konstrukcji hydrotechnicznych, głównie mostów,
  śluz i jazów,
 • coroczny wzrost obrotu poprzez zwiększenie produkcji oraz poszerzanie oferty Działu Handlowego, uwzględniającej nowy asortyment w zakresie części i elementów wyprodukowanych w Polsce (o min. 5%).

STRATEGICZNE CELE JAKOŚCIOWE FIRMY BĘDZIEMY OSIĄGAĆ POPRZEZ:

 • stawianie na pierwszym miejscu Pracownika, będącego podstawą całej organizacji jaką jest Hydromega Sp. z o.o.,
 • szkolenie pracowników w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych,
 • uświadomienie i egzekwowanie samokontroli w zakresie procedur jakościowych,
 • motywowanie pracowników do identyfikowania się z firmą,
 • stałe doskonalenie SZJ,
 • stymulowanie i doskonalenie działań innowacyjnych w firmie,
 • systematyczne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
 • zmniejszenie do minimum ilości defektów produkcyjnych i reklamacji Klientów,
 • ciągłe podnoszenie jakości produkowanych wyrobów,
 • ścisłe przestrzeganie reżimów technologicznych i założeń konstrukcyjnych w celu uzyskania wyrobów gwarantujących bezawaryjną wieloletnią pracę,
 • ścisłe współdziałanie z Klientami,
 • inwestowanie w nowe technologie,
 • zbieranie informacji o osiągnięciach liderów z branży napędów i sterowań hydraulicznych, celem kontroli osiągania przez firmę światowego poziomu produktów i usług.

Prezes Zarządu
dr inż. Zbigniew Zienowicz

Członek Zarządu - Dyrektor Handlowy
Mirosław Michałowski

Pełnomocnik Zarządu ds. ISO, WSK i AQAP
Katarzyna Wasiniewska-Krupa

Load more